Potencials evocats

Potencials evocats

Home Oferta assistencial Potencials evocats

Consisteix en el registre de les respostes del cervell a diferents estímuls com poden ser Visuals, Somestèsics- Somatosensorials, Auditius o Cognitius.

Es realitza mitjançant la col·locació d'electrodes en les diverses parts del cos a estudiar i activar els estímuls corresponents, que en alguns casos poden arribar a ser molestos.

Si fa servir ulleres, ha de portar-les.

Centres:

Potencials evocats 0