Unitat d'Arítmies

Unitat d'Arítmies

Home Oferta assistencial Unitat d'Arítmies

La Clínica Creu Blanca (Reina Elisenda 17, 08034 Barcelona) disposa d’una unitat de diagnòstic i tractament per implementar el tractament cardiològic integral. Concretament es tracta del diagnòstic i tractament de les arítmies cardíaques.

Què oferim?

Oferim el tractament integral del pacient amb arítmies cardíaques, des de l’aspecte purament clínic d’aquesta patologia fins l’invasiu, mitjançant realització d’estudis electrofisiològics, ablació per radiofreqüència, implantació de dispositius com el Holter insertable, marcapassos, o desfibrilidadors automàtics. Així mateix, estudiar de manera integral el problema del síncope.

Què és una arítmia?

Una arítmia és qualsevol alteració del ritme cardíac, que dóna lloc o no a una simptomatologia. El ritme normal del cor (ritme sinusal), de vegades es veu alterat per la presència de ritmes ràpids (taquicàrdies) o lents (bradicàrdies) que en ocasions requereixen de tractaments específics. Les arítmies es deuen en moltes ocasions a la presència de dues vies de conducció (cables electrònics) que donen lloc a curtcircuits que poden iniciar o mantenir una taquicàrdia. Les bradicàrdies, de vegades, es deuen a una degeneració de les vies de conducció normals del cor.

Què és un síncope?

Un síncope és una pèrdua de consciència amb recuperació immediata deguda, en ocasions, a problemes del ritme cardíac o a caiguda de la tensió arterial. Existeixen eines diagnòstiques per poder arribar al seu diagnòstic causal i tractaments específics per evitar-los.

Què és un estudi electrofisiològic?

Un estudi electrofisiològic és una espècie d’electrocardiograma realitzat des del cor en lloc des de la pell. És a dir, en lloc de posar els electrodes per enregistrar l’activitat elèctrica cardíaca des de la pell del malalt, els que es fa es introduir uns electrodes a través d’un catèter en el cor del pacient. Aquest catèter s’introdueix per via venosa generalment a través de la vena femoral. Una vegada a l’interior del cor es mesura el temps que triga l’impuls cardíac per provocar les arítmies que té el pacient. L’estudi electrofisiològic és útil per l’estudi del síncope en pacients amb alteracions de la conducció cardíaca o si té una alteració important de la funció de bomba (per exemple, després d’un infart). Així mateix és útil per diagnosticar taquicàrdies que no s’han pogut documentar mitjançant un ecg normal o com pas previ al tractament de les mateixes mitjançant ablació.

El procediment no és dolorós, excepte per la punció venosa per introduir els catèters, per aquest motiu s’administra anestèsia local en el lloc de la punció. Després del procediment el pacient queda en observació durant 6 hores per donar temps a que cicatritzi la zona de punció i no es produeixin sagnats.

Què és una ablació per radiofreqüència?

Ablació significa destrucció de teixit. En ocasions aquest teixit pot ser part d’un circuit que faciliti les arítmies del cor fent el paper de via de conducció anòmala. Per poder eliminar la possibilitat de fer taquicàrdies aquestes vies anòmales s’han d’eliminar. No fa ni 25 anys per eliminar aquestes vies anòmales de conducció els pacients necessitaven operacions a “cor obert”, en canvi, avui en dia els catèters introduïts per via venosa o arterial permeten arribar al cor i mitjançant guia radiològica i elèctrica permet que els professionals que es dediquen a aquest treball, puguem saber on es localitzen exactament i eliminar-les mitjançant energies amb la radiofreqüència, que fa escalfar la punta del catèter fins temperatures d’uns 50º que és suficient per destruir el teixit responsable de l’arítmia.

Què és una Basculació?

Un test de basculació és una prova no invasiva (no s’ha de punxar al pacient) que serveix per diagnosticar els síncopes neuromitjats, és a dir, aquells que es produeixen per caiguda de la pressió arterial o per caiguda de la freqüència cardíaca o ambdues. Consisteix en veure les variacions d’aquests paràmetres (tensió arterial i freqüència cardíaca) després de mantenir al pacient de peu inclinat uns 60º en una camilla.

Unitat d'Arítmies 0