Artro TAC (carpo, hombro, cadera...)

Artro TAC (carpo, hombro, cadera...)

Home Àrea Professional Artro TAC (carpo, hombro, cadera...)

Artro Ressonància i Artro TAC de canell

En el nostre centre realitzem en tots els casos l'estudi de TAC i RM de canell després de la injecció intraarticular del contrast. En la nostra experiència les dues tècniques resulten complementàries i la seva valoració conjunta permet augmentar els valors de sensibilitat i especificitat en el diagnòstic de les diferents patologies.

Per la injecció del contrast es realitza una punció amb agulla fina sobre la regió dorsal del canell sota control fluoroscòpic. En funció de la sospita clínica haurà de realitzar-se una o dos puncions dirigides als diferents espais articulars (espai articular radio-carpià i recés radio-cubital). En total s'injectan 5 ml de contrast. Després de l'admistració del contrast es realitza immediatament l'estudi amb TAC multidetector per evitar la seva disolució. Posteriorment es realitza l'estudi amb Ressonància Magnètica.

Les dues principals indicacions de l'estudi consisteixen en valorar ruptures del fibrocartílag triangular i dels lligaments intrínsecs del carpo de la filera proximal (escafo-lunar i semilunar-piramidal).

Els lligaments intrínsecs estan composats de tres porcions: volar, dorsal i central. Les ruptures completes comporten una inestibilitat carpiana amb diferents manifestacions clíniques i que conduiran a canvis degeneratius articulars irreversibles.

Una valoració minuciosa de les imatges del TAC i de la RM permeten diferenciar una ruptura complerta dels lligaments intrínsecs d'una ruptura parcial el que permet selsccionar de forma correcta els casos tributaris de tractament quirúrgic.

En les ruptures del fibrocartílag triangular les troballes radiològiques permet establir la localització i tamany de la ruptura i diferenciar les ruptures traumàtiques de les ruptures d'origen degeneratiu.

Artro- Resonancia Magnética en paciente con rotura